Wyszukiwarka nagród

Regulamin

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO

Karta Grzechu Warta

 

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE


1. Definicje
a) Uczestnik - osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i która w trybie opisanym w niniejszym regulaminie, przystąpiła do uczestnictwa w Programie.
b) Program - partnerski Program Karty Stałego Klienta Galerii Wisła „Karta Grzechu Warta”, prowadzony przez Organizatora i stanowiący wyłączną własność Organizatora, zorganizowany zgodnie z Regulaminem.
c) Organizator -  DT-SPV 13 Sp. z o.o. z siedzibą pod adresem: Rondo ONZ 1, Warszawa, posiadającą NIP: 701-00-46-094 oraz zarejestrowaną pod numerem KRS 0000268286 w Krajowym Rejestrze Sądowym, prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
. Organizator jest również administratorem danych osobowych Uczestników.
d) Partner programu - miejsce, sklep, placówka, w której Partner sprzedaje towary lub świadczy usługi, uprawniony do udzielania rabatów i naliczania Uczestnikom Punktów za dokonane u niego Transakcje. Lista aktualnych Partnerów jest dostępna na
  www.program.galeria-wisla.pl , oraz w Punkcie Informacyjnym (Punkt Obsługi Klienta).
e) Karta - plastikowa karta z unikatowym numerem identyfikacyjnym, wydawaną przez Organizatora Uczestnikowi. Okazując Kartę w trakcie Transakcji, Uczestnik gromadzi punkty na Koncie Uczestnika lub otrzymuje rabaty.
f) Konto Uczestnika - indywidualne konto w bazie danych Programu, na którym Uczestnik gromadzi Punkty naliczane z tytułu dokonywania Transakcji.
g) Transakcja - odpłatne nabycie u jednego z Partnerów programu w Galerii Wisła w Płocku (z wyjątkiem supermarketu oraz transakcji finansowych w bankach i kantorze, oraz opłaty rachunków w punktach usługowych zlokalizowanych na terenie Galerii Wisła) towarów lub usług których wartość podlega wymianie na Punkty lub/i uprawnia do naliczenia rabatu .
h) Nagroda - każdy produkt, świadczenie, usługa lub przywilej wyszczególniony w Katalogu Nagród  lub w innych materiałach publikowanych przez Organizatora, którą Uczestnik może uzyskać w ramach udziału w Programie
i) Punkt Informacyjny - Punkt Obsługi Klienta zlokalizowany na terenie Galerii Wisła.
j) Punkty - punkty zgromadzone na Koncie Uczestnika poprzez dokonywanie Transakcji u Partnera.
k) Formularz Rejestracyjny - formularz w postaci elektronicznej (dostępny w Serwisie Internetowym) lub drukowanej, służący do zbierania danych o Uczestnikach, którego wypełnienie jest warunkiem uczestnictwa w Programie.
l) Serwis Internetowy -  serwis internetowy dostępny pod adresem 
www.program.galeria-wisla.pl

ł) Regulamin - niniejszy regulamin Programu

m) Konto Online - podstrona w Serwisie Internetowym dostępna po zalogowaniu się Uczestnika, umożliwiająca mu podgląd i edycję swoich danych, podgląd ilości zgromadzonych Punktów i historii zamówionych Nagród.

n) RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679, z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 

 

2. Cel Programu
Celem Programu jest długookresowe zwiększenie sprzedaży produktów i usług na terenie Galerii Wisła oraz pogłębianie wzajemnych przyjaznych relacji pomiędzy Galerią, działającymi na jej terenie oraz poza nim Partnerami, i jej Klientami biorącymi udział w Programie.
3. Adresaci oferty
Oferta udziału w Programie jest skierowana do osób fizycznych, dokonujących zakupów na terenie Galerii Wisła oraz znajdujących się poza Galerią placówek partnerskich, z wyjątkiem: supermarketu oraz dokonujących transakcji finansowych w bankach i kantorze, i opłaty rachunków w punktach usługowych zlokalizowanych na terenie Galerii Wisła.
4. Czas trwania Programu
Program  rozpoczyna się w dniu
19 kwietnia 2010 roku i będzie trwał aż do odwołania. Organizator poinformuje o planowanym zakończeniu (odwołaniu) Programu co najmniej na 6 miesięcy przed planowaną datą zakończenia Programu.

 
  § 2. UCZESTNICY PROGRAMU


1. Prawo do uczestnictwa w Programie
Prawo do uczestniczenia w Programie mają wszystkie osoby, które ukończyły 18 lat i  które w czasie trwania Programu dokonają zakupu towaru lub usługi u Partnera.
2. Nieodpłatność Programu
Przystąpienie do Programu, uczestniczenie w nim oraz wystąpienie w trakcie jego trwania nie podlega żadnej opłacie.
3. Szczegółowe warunki uczestnictwa w Programie
Klient  uzyskuje status Uczestnika Programu po łącznym spełnieniu następujących warunków:
a) Dokona zakupu towaru lub usługi na terenie Galerii Wisła w Płocku (nie dotyczy supermarketu oraz transakcji finansowych w bankach i kantorze oraz zakupu aut i opłaty rachunków w punktach usługowych zlokalizowanych na terenie Galerii Wisła) i potwierdzi to okazaniem paragonu w Punkcie Informacyjnym (nie obejmuje transakcji finansowych w bankach i kantorze, oraz opłaty rachunków w punktach usługowych zlokalizowanych na terenie Galerii Wisła),
b) wyrazi zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora Programu zgodnie z
§ 7. DANE OSOBOWE.

c) poda pełne i zgodne z rzeczywistością dane w Formularzu Rejestracyjnym Programu i otrzyma Kartę Klienta.
4. Informacje o Programie
Wszystkie informacje o Programie znajdują się w Serwisie Internetowym Programu. Można je także uzyskać w Punkcie Informacyjnym.
5. Pozbawienie statusu Uczestnika Programu
Organizator w każdym czasie ma prawo do wykluczenia z Programu Uczestnika nie przestrzegającego postanowień §2 ust. 3 lit a) powyżej Regulaminu, lub Uczestnika działającego w złej wierze w szczególności zgłaszającego paragony w celu uzyskania Punktów pomimo niedokonania zakupów zgodnie z §2 ust. 3 lit a) powyżej.
Uczestnik wykluczony z Programu traci prawo do Nagród i innych korzyści uzyskanych w związku z działaniem w sposób niezgodny z Regulaminem lub działaniem w złej wierze.
7. Wystąpienie z Programu
Uczestnik w każdym czasie ma prawo do wystąpienia z Programu. W takim wypadku, ma on obowiązek niezwłocznego poinformowania o tym Organizatora Programu. Uczestnik występujący z Programu traci Punkty, jakich dotychczas nie wymienił na Nagrody.
8. Ponowne przystąpienie do Programu
Uczestnik, który wcześniej wystąpił z Programu lub został z niego wykluczony, ma prawo, do czasu zakończenia Programu, do ponownego przystąpienia na zasadach określonych w punkcie 3. tego paragrafu. W odniesieniu do Uczestnika uprzednio wykluczonego, Organizator ma prawo do odmówienia mu udziału w Programie bez podania przyczyny.

 


§ 3. KARTA

1. Karta jest własnością Organizatora.
2. Karta może być używana tylko zgodnie z Regulaminem. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jej użycie niezgodne z powyższym.
3. Karta uprawnia w ramach Programu do otrzymywania Punktów oraz wybranych zniżek za zakupy towarów i usług u Partnerów oraz w placówkach partnerskich poza Galerią.
4. Zakres innych przywilejów przypisanych do Karty określa wyłącznie niniejszy Regulamin lub związane z nim zarządzania Organizatora, które każdorazowo będą publikowane na
stronie  www.program.galeria-wisla.pl.

5. W przypadku zagubienia Karty na życzenie Uczestnika zostanie wydana nowa Karta, a Punkty zgromadzone z użyciem zgubionej Karty zachowują ważność.

6. Organizator ma prawo do unieważnienia Karty w przypadku nie dokonania przez Uczestnika żadnej Transakcji w terminie 12 miesięcy od wydania Karty bądź ostatniej Transakcji. O unieważnieniu Karty Uczestnik zostanie powiadomiony mailowo lub telefonicznie.*

 

§ 4. PRZEBIEG PROGRAMU


1. Mechanizm Programu
W trakcie trwania Programu jego Uczestnicy, w zamian za dokonywane osobiście zakupy uzyskują określoną ilość Punktów, które mają prawo wymienić na Nagrody do czasu zakończenia Programu . Uczestnicy za okazaniem Karty podczas transakcji zyskują także prawo do aktualnie oferowanych zniżek opublikowanych na stronie Programu. 
2. Naliczanie Punktów
W celu naliczenia Punktów za Transakcję dokonaną u Partnerów, Uczestnik zobowiązany jest podczas dokonywania Transakcji do okazania Karty. Szczegóły Transakcji zapisywane są w bazie danych  bezpośrednio u Partnera, oznaczonego naklejką „Partner Programu. Rejestracja punktów w sklepie Karta Grzechu Warta” lub Punkcie Informacyjnym, po okazaniu Karty oraz paragonu (nie obejmuje zakupów w supermarkecie, transakcji finansowych w bankach i kantorze, oraz opłaty rachunków w punktach usługowych zlokalizowanych na terenie Galerii Wisła).
3. Zapisywanie Punktów
Punkty zapisywane są na Koncie Uczestnika natychmiast po zarejestrowaniu Transakcji. Uczestnik może sprawdzić ilość zgromadzonych Punktów poprzez Konto Online lub w Punkcie Informacyjnym.
4. Zakaz łączenia Kont Uczestników
Punkty przyznane w trakcie trwania Programu różnym Uczestnikom, nie mogą podlegać łączeniu.
5. Podstawa przyznawania Punktów
Uczestnicy Programu uzyskują w szczególności Punkty w zamian za zakupy towarów i usług u najemców Galerii Wisła w Płocku, z wyjątkiem zakupów w supermarkecie, nie obejmuje zakupu aut, transakcji finansowych w bankach i kantorze, oraz opłaty rachunków w punktach usługowych zlokalizowanych na terenie Galerii Wisła.
6.  Zasady przyznawania Punktów
a) Punkty są przyznawane Uczestnikom Programu w wysokości proporcjonalnej do wartości faktycznie zakupionych przez nich towarów i usług (wartość po ewentualnym rabacie przyznanym w związku z okazaniem Karty), przy założeniu, że za każde pełne 10 złotych, wydanych na te towary i usługi w ramach jednej Transakcji Uczestnik otrzymuje 1 Punkt. Za transakcje dokonane w supermarkecie oraz transakcji finansowych w bankach i kantorze oraz opłaty rachunków w punktach usługowych zlokalizowanych na terenie Galerii Wisła Uczestnikowi Programu nie przysługują Punkty. Za Transakcje na kwotę powyżej 1999 zł dokonane w na terenie Galerii Wisła - Punkty należne za kwotę stanowiącą różnicę pomiędzy kwotą Transakcji a kwotą 1999 zł zostaną naliczone proporcjonalnie do wartości tej różnicy, przy założeniu, że za każde pełne 20 zł wydanych na towary i usługi w ramach jednej Transakcji Uczestnik otrzymuje 1 Punkt.
b) Uczestnicy mogą także otrzymać dodatkowe Punkty. O możliwości i zasadach przyznawania Punktów dodatkowych Organizator będzie informował w Serwisie Internetowym.
c) Punkty są przyznawane za każdą Transakcję, z wyłączeniem punktów za trzecią i wszystkie kolejne Transakcje, dokonane jednego dnia u tego samego Partnera.
d) W przypadku rejestrowania Transakcji w terminie późniejszym niż dzień dokonania Transakcji termin ważności paragonu, na podstawie którego zostaną przyznane Punkty, dla potrzeb Programu określa się na 7 dni od daty Transakcji.

7. Prawa nabyte
W wypadku zmian w Regulaminie, zmieniających zasady naliczania i wykorzystywania Punktów , Uczestnicy zachowują dotychczasową ilość Punktów zgromadzonych przed zmianą Regulaminu niewymienionych dotychczas przez nich na Nagrody. W przypadku nie zaakceptowania przez uczestnika Zmian w Regulaminie , uczestnik występuje z programu z zachowaniem prawa do wymiany zgromadzonych punktów na nagrody na dotychczasowych zasadach regulaminu. Wykorzystanie przez uczestnika zgromadzonych punktów musi nastąpić w terminie 6 miesięcy od daty niezaakceptowania zmian w Regulaminie .

8. Zakres udostępnianej informacji bieżącej
Każdy Uczestnik poprzez Konto Online ma możliwość dostępu do bieżących informacji, w szczególności dotyczących historii naliczonych Punktów i zamówionych Nagród, a także podanych w Formularzu Rejestracyjnym danych.
9. Prawo do reklamacji ilości Punktów
a) W wypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości w danych zarejestrowanych w systemie Programu Uczestnik, którego dotyczą nieprawidłowości, ma prawo zwrócić się do Organizatora z prośbą o wyjaśnienie. Podstawą takiej prośby jest paragon, potwierdzający dokonanie Transakcji, za którą nie naliczono bądź nieprawidłowo naliczono Punkty. Reklamacja taka wymaga formy pisemnej. Na tej podstawie Organizator dokonuje poprawienia  danych jeżeli reklamacja jest zasadna, a w trakcie rejestracji Transakcji doszło do błędu.

b) Organizator ma prawo usunięcia z Konta Uczestnika Punktów naliczonych za towary, które zostały zwrócone przez Uczestnika w ciągu miesiąca od dnia dokonania Transakcji, lub za towary, których faktycznie nie nabył, a za które punkty zostały naliczone.

10. Termin wygaśnięcia Punktów i Karty

W czasie trwania Programu niewykorzystane Punkty wygasają w terminie 3 lat od dnia ich zarejestrowania na koncie uczestnika, ponadto niewykorzystane Punkty wygasają również w przypadku nie dokonania przez Uczestnika żadnej Transakcji w okresie każdych kolejnych 12 miesięcy następujących po dniu przystąpienia Uczestnika do Programu. **

 

§ 5. NAGRODY


1. Wybór Nagrody
Po zebraniu przez Uczestnika odpowiedniej ilości Punktów, ma on prawo do dokonania  wymiany zgromadzonych Punktów na Nagrody umieszczone w Katalogu Nagród.
2. Katalog Nagród
Katalog Nagród jest umieszczony w Serwisie Internetowym. Zawiera opis towarów i usług oraz ich wartość podaną w punktach przyznawanych w toku Programu.
3. Zmiany w Katalogu Nagród
Organizator zastrzega sobie prawo do aktualizacji Katalogu Nagród z 30-dniowym wyprzedzeniem w szczególności zmian Nagród. Wszelkie zmiany będą widoczne w Serwisie Internetowym.
4. Wybór Nagrody
Uczestnik, dokonuje zamiany przyznanych mu Punktów na wybrane przez siebie Nagrody za pomocą narzędzi w Katalogu Nagród. Po złożeniu zamówienia Nagrody nie jest możliwa zamiana Nagrody na inną. Uczestnik może jednorazowo zamówić nagrody o wartości nieprzekraczającej 150zł.
5. Ostateczny termin dokonania wyboru Nagrody
W przypadku zakończenia Programu ostateczny termin wymiany Punktów na Nagrody upływa 30 dni od daty zakończenia Programu. O zachowaniu terminu decyduje moment zamówienia Nagrody poprzez narzędzia w Katalogu Nagród.
6. Stan Konta Uczestnika
W wypadku dokonania wyboru Nagrody, zatwierdzenia wyboru przez Organizatora, stan Konta Uczestnika Programu ulega automatycznej aktualizacji poprzez odjęcie z niego ilości Punktów przeznaczonych na poczet danej Nagrody.
7. Niewykorzystanie Punktów
Punkty nie wymienione przez Uczestnika na Nagrody w terminie określonym w Regulaminie nie podlegają zamianie na środki finansowe, jak też nie rodzą żadnych zobowiązań Organizatora Programu.
8. Odbiór Nagrody
Nagrody można odebrać w Punkcie Informacyjnym. Jeśli Nagroda nie jest dostępna natychmiast, Organizator powiadomi Uczestnika o terminie jej odbioru nie później niż 21 dni od dnia złożenia zamówienia

9. Odmowa wydania Nagrody
Organizator zastrzega sobie prawo wstrzymania wydania Nagrody do czasu okazania paragonów lub faktur potwierdzających dokonanie Transakcji za które zostały przyznane Uczestnikowi Punkty, jeśli poweźmie uzasadnione podejrzenie, że punktowane Transakcje zostały dokonane niezgodnie z Regulaminem bądź w złej wierze, lub nie były dokonane faktycznie przez Uczestnika.

 

§ 6. OBOWIĄZKI PODATKOWE


1. Nagrody wydawane są zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego

 

§ 7. DANE OSOBOWE

1. Administratorem danych osobowych Uczestnika Programu jest Organizator. Do kontaktu służy następujący adres e-mail:galeria@galeria-wisla.pl

2. Organizator wskazuje, że do realizacji umowy zawartej z Uczestnikiem Programu, której przedmiotem jest udział w Programie, niezbędne jest przetwarzanie przez Organizatora kategorii danych osobowych oznaczonych symbolem „*” (gwiazdki) w Formularzu rejestracyjnym.

3. Dane osobowe Uczestnika Programu pobierane przez Organizatora i przetwarzane w celu realizacji Programu, obejmują: imię i nazwisko, płeć, datę urodzenia, nr PESEL, datę imienin, adres do korespondencji, nr karty oraz datę przystąpienia do programu, nr telefonu, adres e-mail (dalej: „Dane osobowe”).

4. Dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji Programu, na co składa się m. in.: a) naliczenia punktów za wykonane zakupy; b) aktualizacja Stanu konta Uczestnika Programu; c) dezaktywacja punktów; d) dokonywanie korekt na Koncie Uczestnika; e) wymiana punktów na nagrody; f) przyznanie bonu Upominkowego przez Organizatora.

5. Podstawą prawną przetwarzania Danych osobowych przez Organizatora, o których mowa w pkt. 3. powyżej, w celu, o którym mowa w pkt. 4. powyżej, jest wykonanie umowy, której stroną jest Uczestnik Programu (art. 6. ust. 1. lit. b RODO).

6. Dane osobowe mogą być udostępniane przez Organizatora podmiotom z nim współpracującym (odbiorcom) przy realizacji Programu zgodnie z Regulaminem, na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych osobowych, w szczególności podmiotom, których udział jest niezbędny do obsługi i dystrybucji nagród (np. usługi pocztowe, usługi informatyczne, usługi doradcze i prawnicze); a także podmiotom współpracującym, z którymi Organizator współdziała w zakresie swojej podstawowej działalności – podnajemcy powierzchni handlowych i usługowych.

7. Dane osobowe Uczestnika będą przechowywane przez okres trwania umowy, a po jej zakończeniu, przez okres niezbędny do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony wzajemnych roszczeń oraz przez czas niezbędny do wywiązania się przez Organizatora z obowiązku prawnego.

8. Każdy Uczestnik Programu ma prawo żądać od Organizatora dostępu do swoich Danych osobowych, w tym uzyskania kopii danych posiadanych przez Organizatora, ma prawo również do sprostowania lub uzupełnienia swoich danych, jeśli okaże się, że są nieprawidłowe. Każdy Uczestnik Programu może również wystąpić do Organizatora z żądaniem usunięcia swoich Danych Osobowych, ograniczenia ich przetwarzania lub przeniesienia danych.

9. Uczestnikowi przysługuje również prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, w przypadkach określonych w RODO.

10. Uczestnikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

11. Podanie Danych osobowych oznaczonych w Formularzu rejestracyjnym symbolem „*” (gwiazdki) jest niezbędne do zawarcia i wykonania umowy, a ich niepodanie skutkuje niemożliwością zawarcia umowy i korzystania z Programu. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie może spowodować ograniczenie w dostępności do niektórych funkcjonalności w ramach Programu.

 

§ 8. ZGODA UCZESTNIKA

1. Dane osobowe Uczestnika Programu, mogą być przetwarzane również w innych celach, w zależności od udzielonej przez Uczestnika zgody / zgód. Za wyrażanie zgody uważa się zaznaczenie przez Uczestnika symbolem „x” okienka TAK przy wybranej zgodzie.

2. Uczestnik Programu ma możliwość wyrażenia zgody na przekazywanie mu przez Organizatora informacji handlowych drogą elektroniczną. Podstawą prawną przetwarzania Danych osobowych w celu wysyłania informacji handlowej jest zgoda Uczestnika (art. 10. ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Dz.U. 2017.1219). Organizator może przetwarzać Dane osobowe Uczestnika w celu wskazanym w zdaniu poprzedzającym do czasu cofnięcia zgody przez Uczestnika.

3. Wyrażenie dodatkowej zgody na przetwarzanie Danych osobowych, w celu marketingu bezpośredniego produktów oferowanych przez podmioty współpracujące z Organizatorem, oznacza, że dane będą przetwarzane w celu przesyłania Uczestnikom Programu treści marketingowych oferowanych przez podmioty współpracujące z Organizatorem. Podstawą prawną przetwarzania, o którym mowa w zdaniu poprzednim jest dobrowolna zgoda Uczestnika Programu (art. 6., ust. 1. lit. a RODO). Dane osobowe, w tym przypadku, mogą być przetwarzane do czasu cofnięcia zgody przez Uczestnika.

4. Uczestnik może w dowolnym momencie wycofać każdą ze złożonych zgód. Cofnięcie którejkolwiek ze zgód (na wysyłanie informacji handlowych oraz na profilowanie), nie powoduje utraty zgodności z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem.

5. Uczestnikowi przysługują odpowiednio uprawnienia wskazane w §7 (powyżej)., pkt 8. – 10. powyżej.

 

§ 9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE


1. Wniosek o dokonanie wykładni Regulaminu
Uczestnicy Programu w przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych ze zrozumieniem lub stosowaniem Regulaminu mają prawo w każdym czasie zwrócić się do Organizatora o dokonanie wykładni treści jego przepisów.
2. Zmiany w Regulaminie
Organizator, po poinformowaniu Uczestników z co najmniej miesięcznym wyprzedzeniem, ma prawo do dokonywania zmian w Regulaminie Programu. W przypadku zmiany regulaminu Uczestnik ma prawo do wystąpienia z Programu w terminie miesiąca od otrzymania informacji o planowanej zmianie. Występujący uczestnik ma prawo do zamiany Punktów na Nagrody w terminie 6-miesięcy od wystąpienia z Programu. O wszystkich zmianach Uczestnicy Programu będą niezwłocznie informowani za pośrednictwem Serwisu Internetowego.

 

 

*Postanowienia nie stosuje się do Punktów uzyskanych przed dniem 1 maja 2014 r.

**Postanowienia nie stosuje się do Punktów uzyskanych przed dniem 1 maja 2014 r.